Dans är bra för både kroppen och knoppen.

Årsmöte 2012-02-19

04/03/2012 13:18

 

Protokoll vid Mälarhöjdens Dansgilles årsmöte 2012-02-19

i danslokalen i Folkets Hus Hallunda

 

1.Mötet öppnade av ordförande Bernt Kallin, som hälsade alla välkomna.

 

2.Förklarades årsmötet vara behörigen sammankallat.

 

3.Bernt Kallin valdes till ordförande och Hans Olsson valdes till sekreterare för mötet.

 

4.Att justera dagens protokoll valdes Gun Gustafsson och Elisabet Westerholm.

 

5.Den föreslagna dagordningen fastställdes av årsmötet.

 

6.Verksamhetsberättelse för år 2011 föredrogs.

 

7.Föredrogs bokslutet för år 2011, (som tidigare hade skickats ut) varvid kassören gjorde ytterligare några förtydliganden.

 

8.Beslöt årsmötet, enligt styrelsens förslag, att 2011 års resultat på kr 6.800:- balanseras i ny räkning.

 

9.Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens revisor Eric Ericsson.

 

10.Beslöt årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011

 

11.Omvaldes till styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag för en tid av 2 år följande:

Nils-Gunnar Björketun, kassör, Hans Olsson, sekreterare och Tuula Kouhia, ledamot

 

12.Omvaldes Eric Ericsson till revisor för ett år och omvaldes Gun Sax som revisorssuppleant under en tid av ett år.

 

13.Till valberedning omvaldes Tore Enhager och Monica Ericsson.

 

14.Beslöt årsmötet årsavgiften till kr 500:-/medlem

 

15.Inga motioner hade inkommit

 

16. Inga övriga ärenden hade anmälts.

 

17. Avslutade ordförande mötet och tackade för aktivt deltagande.

 

Vid protokollet:                      Mötets ordförande

..................................... …………………………………..

Hans Olsson                             Bernt Kallin

 

Justeras:

………………………..                         ………………………………

Gun Gustafsson                           Elisabet Westerholm

Contact

Search site

© 2012 All rights reserved.

Powered by Webnode